ประกาศขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564


แผนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโซนฆ่าเชื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2564


ขั้นตอนการแนบหลักฐานการชำระค่าเช่าหอพัก


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒)


การสมัครเข้าพักอาศัยอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑)


การสมัครเข้าพักอาศัยอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒)


มาตรการเชิงรุกเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)


คัดแยกขยะติดเชื้อ


การเข้า-ออก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


แบบฟอร์มสแกน QR CODE


แบบฟอร์มสแกน QR CODE ใบลากลับบ้าน, รายงานตัวกลับเข้าหอพัก(กรณีลากลับบ้าน), ขออนุญาตเข้าหอพักช่วงเวลา (21.00-05.30) , ขออนุญาตออกหอพักช่วงเวลา (21.00-05.30)

ประกาศการให้ใส่หน้ากากอนามัย


ศูนย์วิทยาศาสตร์เข้มมาตรการ D-M-H-T-T-A


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (1)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (2)