ประกาศ


การเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์

ประกาศมาตรการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาหอพักในช่วงสถานการณ์โควิด19


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (1)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (2)


ใบ certificate ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย


อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย