คำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


ศูนย์วิทยาศาสตร์กับการจัดการพื้นที่ตามนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019


กำหนดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนฆ่าเชื้อประจำเดือนกันยายน 2564


ประกาศมาตรการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาหอพักในช่วงสถานการณ์โควิด19


มาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนเข้าอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ขั้นตอนการแนบหลักฐานการชำระค่าเช่าหอพัก


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒)


การสมัครเข้าพักอาศัยอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑)


การสมัครเข้าพักอาศัยอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒)


มาตรการเชิงรุกเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)


คัดแยกขยะติดเชื้อ


การเข้า-ออก อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


แบบฟอร์มสแกน QR CODE


แบบฟอร์มสแกน QR CODE ใบลากลับบ้าน, รายงานตัวกลับเข้าหอพัก(กรณีลากลับบ้าน), ขออนุญาตเข้าหอพักช่วงเวลา (21.00-05.30) , ขออนุญาตออกหอพักช่วงเวลา (21.00-05.30)

ประกาศการให้ใส่หน้ากากอนามัย


ศูนย์วิทยาศาสตร์เข้มมาตรการ D-M-H-T-T-A


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (1)


ปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (2)