การปรับปรุงอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


ปิดปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกาย


มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19


การตากผ้า


แผนกำหนดการเข้ากำจัดแมลงประจำปีงบประมาณ 2565