การสมัครเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑)


การสมัครเข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๒)


การชำระค่าเช่าภาคเรียนที่ 1/2566 (1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566)


การส่งหลักฐานการชำระเงินค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค


การเข้าปรับปรุงอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพัก